•  Извършване на геоде­зическо заснемане
  •  Специализирани геодезически зас­немания
  •  Изработване на трасировъчни пла­нове
  •  Вертикално планиране на линейни и площни обекти
  •  Вертикално планиране на урбанизи­рани територии
  •  Изготвяне на количествени сметки
  • Проекти за подземната инфра­структура