• Изработване на кадастрални карти и кадастрални регистри
  • Изготвяне на специализирани кадастрални карти
  • Отстраняване на непълноти и грешки в кадастралната карта и регистри.
  • Изготвяне на скици проект (Делби и обединяване на поземлени имоти и сгради)
  • Поддържане на кадастрални планове и карти
  • Изработване на схеми на самостоятелни обекти
  • Трасиране на имотни граници