Адвокат ЕМИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА
Софийска адвокатска колегия
гр. София, ул. „Три уши“ / Съдебна палата-обръщалото на трамвай № 5/
моб. тел. 08888 55 399
/прием след уговорка/
mail_new

 

 

Административно и гражданско право

Kонсултации, становища, изготвяне на договори , нотариални актове, искови молби , жалби, заявления и други документи, както и представителство пред различни органи, пред българските съдилища и арбитраж.

Специализиран професионален опит по:

Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройството и застрояването на СО, Закон за устройство на черноморското крайбрежие, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост и свързани с тях актове-изготвяне на заявления , жалби, становища и други документи; участие в производства и водене на съдебни дела с предмет – ПУП-план за регулация и/или план за застрояване, строителни книжа, незаконни строежи, техн. инфраструктура- включително право на преминаване и прокарване на съоръжения , сметки по регулация, отчуждавания и обезщетения, вещни права-право на строеж, право на собственост, право на ползване и др., сервитути, оспорване на нак. постановления; договори за проектиране, строителство, строителен надзор и др. под.

Опит: работа като юрисконсулт в отдел „Правен” на ДАГ при СО ; договор с кмета на СО и Главния архитект на София за представителство пред съд; консултант при националния Омбудсман на Р. България по въпроси за устройство на територията, кадастър, земеделските земи, собственост; правно обслужване на инвеститори-строителни предприемачи; договор с Камара на архитектите в България; участие в състав на лица – консултанти или осъществяващи стр.надзор ; представителство пред съд на различни физически и юридически лица по време на 12 годишната адвокатска практика;