• Пространствени трасировъчни проекти
  •  Геодезически работи в строи­телството
  • Прецизни геодезически измервания
  • Осъществянане на авторски надзор
  • Определяне обема на изкопи и насипи
  • Изготвяне на екзекутиви
  • Изработване на екзекутивна документация за обекти на основание чл. 52, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър