• Изработване на подробни устройствени планове
  • Промени към ПУП (частично изменение на ПР,ПУР)
  • Изработване на план-схеми за вертикално планиране към съответните ПУП, нивелетни планове и др.
  • Изработване на парцеларни планове в извънселищни територии