Апартаментен комплекс в ПИ 216, м. Широката поляна, К.К. Боровец, общ. Самоков

  • Инвестиционни проекти за вертикално планиране
  • Трасировки на конструктивни елементи по време на строителството
  • Изготвяне на документация за отразяване на самостоятелните обекти на собственост в ИКАР (АГКК)

Възложител: „Айкон Боровец“ ООД
Отвори проекта в пълен размер