Боровец Гардънс

  • Инвестиционни проекти за вертикално планиране
  • Трасировки на конструктивни елементи по време на строителството

Възложител: „ГБС – ИНВЕСТ“ ЕАД
Отвори проекта в пълен размер