в.з.”Драгалевци – разширение юг”, р-н Витоша, гр. София

  • Трасиране и координиране на осова мрежа на план за регулация и застрояване
  • Дворищно – трасировъчни карнети
  • Нивелационнен план и нивелетен проект за вертикално планиране
  • Надлъжни профили

Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Отвори проекта в пълен размер
 

София община - картограма