Подробен Устройствен План – изменение на план за регулация и застрояване на кв.60 и кв.61, м.Челопечене, р-н Кремиковци, гр. София

  •  Геодезическа снимка
  •  План за регулация
  •  План за застрояване
  •  Хидравлични изчисления на р. Лесновска
  •  Схеми за ел снабдяване към ПУП
  •  Идеен план – схема за вертикално планиране
  •  Надлъжни профили

Възложител: ДП „СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“
Отвори проекта в пълен размер

6. Подробен Устройствен План – изменение на план за регулация и застрояване на кв.60 и кв.61, м.Челопечене, р-н Кремиковци, гр. София